AKO PODNIKAŤ? ŽIVNOSŤ ČI S.R.O.?

Porovnanie výhod živnosti a s.r.o.

Táto otázka je v súčasnosti veľmi aktuálna. Každý budúci podnikateľ, predtým ako začne realizovať svoj podnikateľský zámer, sa musí rozhodnúť akú právnu formu bude jeho podnikanie mať. Správna voľba právnej formy môže v budúcnosti ušetriť veľa problémov a rovnako veľa peňazí. V tomto článku sa budeme venovať porovnaniu dvoch najrozšírenejších foriem podnikania, ktorými je živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným.

V minulosti najmä malí podnikatelia uprednostňovali živnosť, t.j. stali sa živnostníkmi. Dôvodmi boli jej jednoduchý, rýchly a lacný vznik. V prípade tejto formy si stačí vybrať predmety podnikania a po splnení zákonných podmienok, napr.v prípade živností, ktoré sa viažu na získanie odbornej spôsobilosti, ich ohlásiť živnostenskému úradu, ktorý následne vydá živnostenský list. Živnostenský úrad spoplatňuje každú voľnú živnosť čiastkou 5 EUR a viazanú čiastkou 15 EUR. Nevyžaduje sa žiadny vstupný kapitál. Živnostník je teda fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť  na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sa viaže na jeho osobu. Vznikom živnosti získa podnikateľ oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ale rovnako nadobudne aj iné povinnosti, ktoré sa s týmto viažu. Patrí medzi ne povinnosť platiť odvody, viesť účtovníctvo, spracovať účtovnú závierku a podať daňové priznanie. Živnostníkovi umožňuje zákon viesť jednoduché účtovníctvo, ale môže sa rozhodnúť aj pre podvojné účtovníctvo. Odvody je živnostník povinný platiť z výšky dosiahnutého príjmu, resp. z hodnoty minimálnej mzdy pokiaľ je jeho príjem maximálne v tejto výške. To znamená, že sa živnostník plateniu odvodov nevyhne, i keď podľa slovenského právneho poriadku je povinnosť platiť iba zdravotné poistenie, pričom do sociálnej poisťovne za určitých okolností, ktoré spomenieme ďalej, platiť netreba. Živnostník pri vykonávaní podnikateľskej činnosti, vyplývajúc z faktu, že ju vykonáva ako fyzická osoba, ručí za prípadnú škodu celým svojím majetkom. Znamená to, že mu exekútor môže zabaviť aj osobné veci, ktoré nemali nič spoločné s jeho podnikateľskou činnosťou.

Naproti tomu v prípade spoločnosti s ručením obmedzením, ručí táto za prípadnú škodu iba do výšky základného imania, ktorého minimálna výška je 5000 EUR. Spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len SRO) je právnická osoba, ktorá má minimálne jedného spoločníka a jedného konateľa, ktorým môže byť práve tento spoločník. Zákonnými predpokladmi vzniku SRO je preukázanie, že zakladateľ SRO nemá daňové nedoplatky, je bezúhonný, uložil u správcu vkladu čiastku o výške základného imania, zaplatil správne poplatky a podal návrh na zápis spoločnosti na súd. Základné imanie môže splatiť buď v peňažnej alebo nepeňažnej forme, napr. vložením majetku v zodpovedajúcej výške. V súčasnosti ešte stačí základné imanie uložiť u správcu vkladu, ktorým môže byť tento zakladateľ. V tomto prípade nedôjde k fyzickému presunu peňazí pretože zakladateľ ako správca vkladu vyhlási, že sám od seba prevzal čiastku základného imania. V rámci novely Občianskeho zákonníka bude od 1.12.2013 povinnosť preukázať vklad na účte v banke vo výške základného imania, pričom po vzniku SRO s ním už môže spoločnosť nakladať požadovaným spôsobom. Aj v prípade SRO, aby táto mohla vzniknúť a začať vykonávať podnikateľskú činnosť, živnostenský úrad jej musí vydať živnostenský list. Správne poplatky sú rovnaké ako v prípade živnosti, pričom správny poplatok na súde predstavuje 331,50€. Napriek komplikovanejšiemu vzniku má SRO svoje nesporné výhody. Patrí medzi ne už spomínané ručenie len do výšky základného imania. V praxi to znamená, že v prípade škodovej udalosti ručí spoločník iba do nesplatenej výšky základného imania zapísaného v obchodnom registri a exekútor nemôže postihnúť jeho osobný majetok a nepríde napr. o strechu nad hlavou. Spoločník SRO nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, pokiaľ nieje zamestnancom spoločnosti a nedosahuje pravidelný príjem. Na konci účtovného obdobia mu spoločnosť vyplatí podiel na zisku vo forme dividend.  Je povinný platiť iba zdravotné poistenie, ktorého výška sa dá optimalizovať zákonnými prostriedkami. Spoločník môže zastávať vo svojej spoločnosti funkciu konateľa, pričom aby sa vyhol plateniu odvodov môže ju vykonávať bez nároku na odmenu. Výška odvodového zaťaženie sadá teda pri SRO dobre optimalizovať, čo pri živnosti nie je možné. SRO má zo zákona povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Povinnosť spracovať účtovnú závierku a podať daňové priznanie je rovnako ako v prípade živnosti.

Ak sa vrátime k úvodu tohto článku kde konštatujeme, že v minulosti malí podnikatelia uprednostňovali živnosť, použitie slova „v minulosti“ bolo zámerné. Stále rastúce odvodové zaťaženie spôsobilo, že veľa živnostníkov prešlo a prechádza na podnikanie vo forme SRO. Keďže proces jej vzniku je komplikovaný, môžu využiť služby profesionálnych spoločností, ktoré majú v tejto oblasti bohaté skúsenosti, vedia poradiť a „našiť“ novú SRO na mieru. Jednou z nich je aj spoločnosť LEGAL-ECON, s.r.o., ktorá ponúka založenie SRO na kľúč, t.j.vrátane získania živnostenského oprávnenia, spracovania dokumentov a podania návrhu na zápis spoločnosti na súd. Využívaním zaručeného elektronického podpisu pri styku s orgánmi verejnej správy ponúka spoločnosť LEGAL-ECON, s.r.o. svojim klientom založenie jednoosobovej  SRO už za 299 EUR vrátane poplatkov za voľné živnosti a súdneho poplatku.


Mgr. Ing. Jozef Kubaský
Konateľ spoločnosti LEGAL-ECON, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout