DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE ROK 2014 - 1. ČASŤ

Prinášame Vám v skratke prehľad dôležitých dávok a odvodov

Životné minimum

198,09 EUR / mesiac - životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby (od 01.07.2013)

Minimálna mzda

352,00 EUR - minimálna mesačná mzda od 01.01.2014

2,023 EUR - minimálny hodinový zárobok od 01.01.2014

Odmena za nočnú prácu

0,4046 EUR - zamestnancovi za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu.
Keďže od januára je suma hodinovej minimálnej mzdy 2,023 EUR, zamestnávateľ musí takémuto pracovníkovi vyplatiť najmenej 0,4046 EUR za každú hodinu nočnej práce.

Priemerná mzda

Priemerná mzda je vo výške 805,00 EUR.

Sociálne poistenie

133,42 EUR - minimálne odvody od januára pre SZČO

4 830,00 EUR - od 01.07.2014 vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2013 vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu platného v roku 2014 (12 x 402,50 EUR = 4 830,00 EUR)

402,50 EUR - minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na sociálne poistenie

4 025,00 EUR - maximálny vymeriavací základ platný od 01.01.2014 do 31.12.2014 je už jednotný pre všetky fondy sociálneho poistenia - nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia).

Zdravotné odvody

56,35 EUR - minimálne odvody pre SZČO od 01.01.2014, najmenej 14 % z minimálneho základu 402,50 EUR

Zdravotné odvody z dividend

Výška preddavku na poistné je najviac vo výške určenej sadzbou poistného 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

Odvodová výnimka pre študentov z dohôd

68,00 EUR - do takéhoto príjmu neplatia odvody študenti do 18 rokov

159,00 EUR
- do takéhoto príjmu neplatia odvody z dohôd o brigádnickej práci študenti nad 18 rokov

Výnimka z neplatenia poistného sa naďalej bude uplatňovať písomne u zamestnávateľa prostredníctvom Oznámenia a čestného vyhlásenia k dohode o brigádnickej práci študenta. Ak má študent viacero dohôd o brigádnickej práci študenta, výnimku si môže uplatniť iba na jednu dohodu.

Ak hraničnú sumu študenti presiahnu, platia poistné na dôchodkové poistenie z rozdielu medzi dosiahnutým príjmom a touto sumou.

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout