DÔLEŽITÉ ÚDAJE PRE ROK 2014 – 3. ČASŤ PRE PODNIKATEĽOV

Aktuality k daňovému priznaniu

Daňová evidencia

Daňovú evidenciu už od januára bude môcť použiť podnikateľ, ktorý má zamestnancov a zrušila sa aj hranica príjmov 170 000,00 EUR.
Ten, kto prenajíma, môže tiež používať daňovú evidenciu. Zjednotila sa aj evidencia pre paušálne výdavky s daňovou evidenciou. Ten, kto používa paušál, môže viesť len evidenciu o príjmoch, zásobách a pohľadávkach.
V novom daňovom priznaní typu B pribudla nová tabuľka, kde daňovníci budú zapisovať údaje o daňovej evidencii.

Platenie preddavkov

Pre firmy a pre živnostníkov sa zjednotila spodná hranica štvrťročných preddavkov na 2 500,00 EUR.
Novovzniknuté daňové subjekty môžu platiť preddavky podľa skutočnej daňovej povinnosti vykázanej za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikli.

Daňová licencia

Ďalšou novou povinnosťou pre spoločnosti je daňová licencia. Spoločnosti si musia ustriehnuť hospodársky výsledok. Za stratu sa bude pokutovať. Novú daň budú musieť štátu odviesť aj spiace eseročky. Licencii sa nevyhnú právni nástupcovia eseročky zrušenej bez likvidácie.

Za vykázanú stratu budú musieť v roku 2015 zaplatiť minimálnu daň - daňovú licenciu.

  • Neplatitelia DPH s tržbami do 500 000,00 EUR zaplatia na dani 480,00 EUR
  • Platitelia s tržbami do 500 000,00 EUR zaplatia na dani 960,00 EUR
  • Všetky subjekty s tržbami nad 500 000,00 EUR odvedú štátu 2 880,00 EUR

Od daňovej licencie sú oslobodené nové firmy, spoločnosti v likvidácii a v konkurze, verejné obchodné spoločnosti, aj neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko.

Nižšie daňové licencie môžu platiť spoločnosti, ktoré zamestnávajú zdravotne postihnutých ľudí. Polovičnú licenciu odvedú tí, ktorých priemerný evidenčný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 %.

Licenciu bude spoločnosť platiť v termíne daňového priznania. Ak bude výška zaplatenej daňovej licencie vyššia ako daň, tak sa tento rozdiel bude započítavať s daňovou povinnosťou pred uplatnením preddavkov na daň, najviac však v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach po zdaňovacom období, za ktoré tento rozdiel vznikol. Suma neuplatnenej daňovej licencie z predchádzajúcich rokov prepadne.
Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, licencia sa bude pomerne krátiť podľa počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Prechod z kalendárneho roka na hospodársky v roku 2014 nemá vplyv na povinnosť platenia daňovej licencie. Daňová licencia sa zaplatí v roku 2015.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, nemôže prekročiť dve z týchto podmienok.

Kontrolný výkaz k DPH

Od januára sa zaviedol pre platiteľov DPH kontrolný výkaz. Podáva sa elektronicky za každé zdaňovacie obdobie a to v ten istý deň ako daňové priznanie k DPH - do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Za nepodanie výkazu alebo za chyby v ňom, alebo za oneskorené doručenie výkazu sú prísne pokuty, a to až do výšky 10 000,00 EUR. Ak platiteľ poruší spomínané povinnosti opakovane, daňový úrad môže uložiť pokutu do výšky 100 000,00 EUR.

Účtovníctvo – zavedenie mikroúčtovných jednotiek

Novela zákona o účtovníctve zaviedla inštitút mikroúčtovných jednotiek. To znamená, že tie môžu podávať zjednodušenú formu poznámok v porovnaní s bežnými účtovnými jednotkami. Mikroúčtovnou jednotkou môže byť družstvo, fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, pozemkové spoločenstvo a obchodná spoločnosť, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • Celková "brutto" hodnota majetku nepresiahla 350 000,00 EUR
  • Čistý obrat nepresiahol 700 000,00 EUR
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať

Odpisovanie straty

Od roku 2014 nastala zásadná zmenu, ktorá je nepriaznivá hlavne pre nové firmy. A to z toho dôvodu, že pred tým si mohli znižovať svoju daň 7 rokov, kde vlastne opisovali stratu, ktorá im vznikla ako dôsledok investícií do rozvoja podniku.

Po novom sú to už len 4 roky namiesto 7 rokov. Zlý dopad to bude mať hlavne na nové firmy, ktoré investovali do rozvoja podnikania a stratou si mohli znižovať 7 rokov svoju daň. Strata sa bude odpisovať už len rovnomerne.

Eva Vargová

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout