MÁTE PREPLATOK ALEBO NEDOPLATOK NA ZDRAVOTNOM POISTENÍ?

Viete ako postupovať?

Podľa zákona o zdravotnom poistení  od 1.januára 2011 sa povinne platí poistné na zdravotné poistenie aj zo zdaniteľných príjmov, ktoré patria medzi ostatné príjmy.

  • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
  • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
  • príjmy z prevodu opcií,
  • príjmy z prevodu cenných papierov,
  • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnostis ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských právdružstva,
  • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,
  • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
    ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti a pod.

Spomínané  poistné sa platí až v nasledujúcom zdaňovacom období na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia  za predchádzajúce zdaňovacie obdobie čiže v roku 2013 z podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012.

Do 30. septembra zdravotné poisťovne vykonali ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,z čoho vyplýva, že platitelia odvodov aj z ostatných príjmov do zdravotnej poisťovne majú informáciu o svojom preplatku alebo nedoplatku.

 

Ako postupovať pri nedoplatku?

V prípade, že z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol nedoplatok, tak by sa mal uhradiť do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

V prípade podnikateľov, ktorí účtujú v jednoduchom účtovníctve sa tento zaplatený nedoplatok evidujete ako položka -  odvody do fondov.

Uhradený nedoplatok predstavuje položku, ktorá znižuje základ dane. V prípade, že daňovník v tom roku 2013 už nedosahuje zdaniteľný príjem z ostatných príjmov, má možnosť toto zaplatené poistné zahrnúť do výdavkov, a to  podaním dodatočného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2012. Následne vznikne daňový preplatok na dani z príjmov FO. Po podaní tohto dodatočného daňového priznania môže daňovník žiadať o vrátenie vzniknutého daňového preplatku. Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou daňového priznania.

Akopostupovať pri preplatku?

V prípade, že z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikne preplatok, tak je zdaniteľným príjmom daňovníka, z ktorého zdravotná poisťovňa vyberá daň zrážkou. Túto daň odvádza zdravotná poisťovňa miestne príslušnému daňovému úradu. Vykonaním zrážky dane je u daňovníka splnená daňová povinnosť. V účtovníctve sa eviduje ako príjem zrazený zrážkovou daňou.

Eva Vargová

 

 

 

 

Napíšte nám

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

Sledujte nás

FreeScout