PANDEMICKÉ POZASTAVENIE ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Dopad pandemických opatrení na živnostníkov

Z dôvodu opakovaných lockdownov, sa mnohým živnostníkom obmedzili podnikateľské príležitosti a preto vláda prijala legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú možnosti dočasne po z a s t a v i ť  si živnostenské oprávnenie, čo má dopad na platenie daní a odvodov. Od augusta 2021 má živnostník možnosť pozastaviť si živnosť na akékoľvek obdobie, čo však pred pandémiou bolo možné minimálne na 6 mesiacov a maximálne na 3 roky. Ak si živnostník pozastaví živnosť, n e p l a t í  mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne. Po skončení kalendárneho roka uskutoční zdravotná poisťovňa prepočet dovtedy zaplatených zdravotných odvodov a podľa posledného daňového priznania vypočíta jednorazový n e d o p la t o k alebo p r e p l a t o k, ktorý sa posudzuje ako príjem a preto bude zdaňovaný 19 percentnou zrážkovou daňou z príjmu. Počas pozastavenia živnosti sa n e p l a t i a ani odvody do Sociálnej poisťovne. Po skončení kalendárneho roka však Sociálna poisťovňa nevypočítava odvody za ukončený kalendárny rok a tak živnostník nemá žiadnu povinnosť ich doplácať.

Pandemické pozastavenie živnostenského podnikania, zdroj: www.123rf.com

Daňové povinnosti z pozastavenej živnosti

Živnostník platí daň z príjmu zo všetkých jeho dosiahnutých príjmov bez rozdielu počtu mesiacov a to na základe štandardného daňového priznania, ktoré podáva po skončení roka v marci alebo v júni. Pokiaľ ale ide o daň z pridanej hodnoty, tak zákon o DPH prikazuje zrušiť registráciu na túto daň vtedy, keď za posledných 12 mesiacov idúcich po sebe klesne obrat pod 49 790 EUR. V prípade pozastavenia živnosti nie je potrebné tak registráciu zrušiť. V tomto prípade podáva živnostník prázdne nevyplnené výkazy. Ak živnostník podniká poskytovaním nákupu služieb zo a do zahraničia, je povinný požiadať o zrušenie registrácie len ak s podnikaním skončil. Ani v tomto prípade nie je potrebné povinnosť registrácie zrušiť. Všetkým živnostníkom, ktorí pozastavili svoju živnosť sa pripomína, že tieto zmeny platia tak ako je v úvode napísané, od augusta tohto roku po legislatívnych vládnych úpravách.

Ing. Róbert Hölcz, CSc.

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi spoločnsoti DIVITIAS FINANCE s.r.o.  Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Spoločnosť DIVITIAS FINANCE s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout