RODIČOVSKÉ PRÍSPEVKY 2015

Prinášame Vám stručný prehľad rodičovských príspevkov, materskej a ich zmien od januára 2015


Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok nadväzuje na výplatu peňažnej podpory v materstve (materské).
Rodičovský príspevok predstavuje štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Oprávnenou osobou sa rozumie:

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Oprávnená osoba má nárok na túto sociálnu dávkuv v prípade, ak zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Túto starostlivosť o dieťa zabezpečuje buď:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Výška rodičovského príspevku na jedno dieťa predstavuje 203,20 eur/mesačne, v prípade dvojičiek 254 eur/mesačne a v prípade trojičiek 304,80 eur/mesačne.Prídavok na dieťa

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Vypláca sa mesačne, avšak najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré:

 • sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
 • sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
 • je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť, avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Výška prídavku na dieťa predstavuje sumu 23,52 eur/mesačne.Príplatkom k prídavku na dieťa

Príplatkom k prídavku na dieťa rozumieme štátnu sociálnu dávku, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Výška príplatku k prídavku na dieťa je v sume 11,02 eur.Príspevok pri narodení dieťaťa

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov spojených sozabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je:

 • 829,86 eur, v prípade že ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28dní,
 • 151,37 eur, v prípade že ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu alebo ak ideo dieťa z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní.Príspevok na starostlivosť o dieťa

Príspevkom na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Poskytuje  buď do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Výška príspevku na starostlivosť o dieťa predstavuje sumu od 41,30 eur do 230 eur.Materský príspevok

Materský príspevok predstavuje nemocenskú dávku, ktorá je poskytovaná z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa. Nárok na materský príspevok vzniká v prípade ak ide o:

 • zamestnanca,
 • povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu,
 • dobrovoľne nemocensky poistenú osobu,
 • fyzickú osobu,ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Výška príspevku sa určí z denného vymeriavacieho základu (podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné nanemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia), alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky).

Percentuálna výška materského príspevku je 65 % z denného alebo z pravdepodobného vymeriavacieho základu. Minimálna výška príspevku predstavuje 268eur/mesiac v prípade 30 dňového mesiaca a 276 eur/mesiac v prípade 31 dňového mesiaca.


Bc. Eva Vargová


 

Napíšte nám

rodičovské príspevky 2015

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout