ŽIVNOSŤ A S.R.O. SÚ NAJĆASTEJŚIE FORMY PODNIKANIA

Živnostník a s.r.o. sú najčastejšie formy podnikania

V súvislosti s očakávanou transformáciou ekonomiky, ktorá podľa všetkého zníži mieru zamestnanosti, môžeme očakávať, že uvoľnení zamestnanci sa budú zaujímať o podnikanie. Najčastejšie formy podnikania sú živnostník alebo spoločnosť s ručením obmedzeným /s.r.o./ Pre akú formu podnikania sa občan rozhodne, závisí od celého radu špecifických podmienok založenia, financovania, vedenia účtovníctva, platenia daní a odvodov, vyplácania si odmien, ručenia za záväzky a pod. Pozrieme sa teda na akých princípoch spomínané formy podnikania fungujú.

Živnostník a s.r.o. sú najčastejšie formy podnikania, zdroj: www.123rf.com

Živnostenské podnikanie s rizikom exekúcie

Živnosť sa zakladá na okresnom úrade ohlásením voľnej, viazanej, ako aj remeselnej živnosti. Budúci živnostník nepotrebuje žiadny vstupný kapitál, platí len administratívne poplatky. Živnostník za dlhy a škody ručí celým svojím osobným majetkom, vrátane majetku rodiny s rizikom exekúcie. Pri fakturovaní príjmu z podnikania sú takto získané peniaze jeho osobným príjmom, ktoré môže použiť na čokoľvek, bez akéhokoľvek dokladu. Údaje z podnikania nie sú prístupné verejnosti, ktorá tak nevie zistiť či má živnostník stratu alebo zisk. Živnostník má niekoľko administratívnych povinností, ako viesť jednoduché účtovníctvo (ak si neuplatňuje paušálne výdavky), má povinnosť každý rok vyhotoviť daňové priznanie, riadne platiť
preddavky na daň z príjmov ako aj odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní. Tiež si môže uplatniť rôzne nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na dieťa, zaplatené úroky z úveru na bývanie. V prípade, že
živnostník chce svoje podnikanie ukončiť, či pozastaviť, doručí na okresný úrad formulár.

Podnikanie v obchodnej spoločnosti je exaktné

Založiť spoločnosť s ručením obmedzeným si vyžaduje získať živnostenské oprávnenie, zakladateľskú zmluvu a a potom elektronicky podať návrh na zapísanie spoločnosti do obchodného registra, čo stojí 150 EUR. Minimálna výška základného imania je 5000 EUR, ktoré v prípade jednoosobovej s.r.o. musí byť splatené v plnej výške pred zápisom do obchodného registra. Okrem spoločníka a riaditeľa musí s.r.o. mať aj zriadenú funkciu konateľa, čo väčšinou je tá istá osoba. Príjem z podnikania nemôže spoločník použiť na osobné účely. Ak má uzavretú pracovnú zmluvu, má príjem z funkcie alebo aj z funkcie konateľa, po skončení roka a odovzdaní daňového priznania, má po schválení valného zhromaždenie nárok na vyplatenie dividendy. Ekonomika predmetu podnikania sa vedie v podvojnom účtovníctve tak, ako to predpisuje zákon o účtovníctve. Obchodná spoločnosť na základe daňového priznania je povinná platiť preddavky na daň a po skončení roka je povinná svoje daňové povinnosti vysporiadať, čo napokon platí aj pre jejodvody. Daňové priznanie je zverejnené v registri účtovných závierok a tak je dostupné verejnosti, čo sú dosť citlivé údaje. Ručenie za záväzky a škody vyplývajúce z podnikania, je vecou majetku spoločnosti, spoločník za ne ručí len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak je vklad splatený, neručí svojim osobným majetkom za záväzky vôbec.
Pri ukončení podnikania má s.r.o niekoľko možností, ako napríklad likvidáciu, fúziu, konkurz alebo predaj spoločnosti.Ak máte otázky k zvoleniu správnej formy podnikania, napíšte nám, radi Vám pomôžeme.

Napíšte nám

 

Poradenstvo a finančné služby

Spolupracujeme s najväčšími bankami a poisťovňami

Našou prioritou je odbornosť, diskrétnosť a ľudský prístup.

Klienti neustále oceňujú naše služby v oblasti administratívy, ekonomického poradenstva a sprostredkovateľskej činnosti, ktorá sa týka služieb, obchodu a financií.

FreeScout